اخبار

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

خبرنامه
نخستین خبرنامه انجمن

نخستین خبرنامه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران منتشر شد.

دپارتمان ها
بسته تکمیلی درمان فراشناختی ویژه روانپریشی

بسته تکمیلی فراشناخت درمانی ویژه روانپریشی

رویدادها
گفتگوی دکتر ریف و دکتر حاتمی در خصوص همکاری های بین المللی

همکاری های بین المللی دپارتمان رواندرمانی دانشگاه ماربورگ و انجمن رواندرمانی اروپا با انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمن
سخنرانی دکتر فریبرز باقری

سخنرانی دکتر فریبرز باقری در مراسم افتتاحیه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمن
سخنرانی دکتر جواد خلعتبری

سخنرانی دکتر جواد خلعتبری در مراسم افتتاحیه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

رویدادها
افتتاحیه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

سوم اسفند ماه 1398 از ساعت 15 الی 18 خانه اندیشمندان علوم انسانی

نتایج: 73 تا 80 از 80