رویدادها
ضرورت ارایه پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی در تمام مراکز تحت پوشش بهزیستی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی‌سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ،سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان طی بخشنامه ای به شماره ۹۰۰/۹۹/۹۹۱۴۲ مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ به تمام روسای استان های کشور سی و ششمین مصوبه شورای معاونین مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ با نگاه پیاده سازی قوانین موضوعی در حوزه خدمات مشاوره و روانشناختی دارا بودن پروانه فردی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره برای افرادی که مجوز مرکز مشاوره دریافت می نمایند الزامی بوده و مورد تاکید قرار می گیرد. این امر مشتمل بر مسئولین فنی و پرسنل تخصصی همکار نیز می باشد.
-
ضمن تشکر از جناب آقای دکتر قبادی دانا یکی از دغدغه های سازمان نظام روان شناسی و مشاوره افراد فاقد پروانه تخصصی که میتوانستند مجوز مرکز بگیرند وتحت عنوان مرکز، به ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره بپردازند .امیدواریم این همکاری های دو جانبه بین دو نهاد مهم سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره روز به روز بیشترشود.
-
روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره