اخبار همایش

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمنخبرنامهدپارتمان هارویدادهاکارگاههمایش
اولین همایش ملی آسیب شناسی و مداخلات روانشناختی و اجتماعی کرونا و پسا کرونا

اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و مداخلات روانشناختی و اجتماعی کرونا و پسا کرونا انجمن مطالعات رواندرمانی با همکاری قرارگاه علمیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ، وزارت کشور ، وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه های بزرگ سراسر کشور برگزار می کند برگزاری همایش 10 و11 شهریور ماه 1401 محل برگزاری همایش : سالن وزارت کشور ؛ شیوه برگزاری حضوری و الکترونیکی (آنلاین)

همایش
سمینار آنلاین رایگان

 انجمن مطالعات رواندرمانی برگزار می کند: - سمینار آنلاین رایگان : عنوان دوره : مرزهای صلاحیت های حرفه ای روانشناسان و مشاوران