اخبار دپارتمان ها

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمندپارتمان هارویدادهاکارگاه
مراسم گرامیداشت و یادبود استاد دکتر محمود منصور

یکشنبه 23 خرداد 1400 ، از ساعت 14 مراسم گرامیداشت و یادبود استاد دکتر محمود منصور بصورت الکترونیکی در وب سایت سازمان برگزار می شود

انجمندپارتمان هارویدادهاکارگاه
دوره مقدماتی توانمندسازی حرفه ای

دوره مقدماتی توانمندسازی حرفه ای مدرس : دکتر محمد حاتمی ( دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی)

دپارتمان هارویدادهاکارگاه
ثبت نام در مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

ثبت نام در مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در سال 1400 ، در سایت رسمی سازمان شروع شد

دپارتمان ها
خودمراقبتی سالمندان در مقابل کرونا

روان شناسان بر خود مراقبتی بیشتری برای سالخوردگان تاکید دارند

دپارتمان ها
صلاحیت حرفه ای در روانشناسی و مشاوره

خلاصه سخنرانی برخط دکتر محمد حاتمی ریاست انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

دپارتمان ها
بسته تکمیلی درمان فراشناختی ویژه روانپریشی

بسته تکمیلی فراشناخت درمانی ویژه روانپریشی

نتایج: 1 تا 9 از 10