اخبار خبرنامه

انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

انجمنخبرنامهرویدادهاکارگاه
دعوتنامه جلسه هفتگی انجمن

جلسه هفتگی انجمن مطالعات روان درمانی با حضور ریاست انجمن ومسئولین شعب در استانها

خبرنامه
نخستین خبرنامه انجمن

نخستین خبرنامه انجمن مطالعات رواندرمانی ایران منتشر شد.