انجمن دپارتمان ها رویدادها کارگاه
متن سخنرانی دکتر محمد حاتمی در نخستین مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بزرگترین سرمایه اجتماعی کشوررا در اختیار دارد. در 17 سال گذشته با تلا شهای رؤساء و مسئولین وقت جایگاه رشته ارتقاء یافته است، رشت ههای روا نشناسی و مشاوره شخصیت جدیدی یافت هاند و هر کدام از ما صاحب یک هویت تخصصی شده ایم که آن را مدیون سازمان نظام روا نشناسی و مشاوره میدانیم و باید قدردان این موقعیت باشیم.. باید همه با هم با وحدت و یکدلی اطراف خانه خود حلقه بزنیم و از آن محافظت نماییم. اکنون نگاه مردم به
روانشناسی و مشاوره تغییر کرده است؛ به تعبیر دیگر روا نشناسی و مشاوره جزء سفره مردم شده است. نگاه حاکمیت عوض شده است و مرجعیت روا نشناسی و مشاوره را پذیرفت هاند.نگاه مردم به رفتار ماست؛ ما مسئول آرامش جامعه هستیم و باید این آرامش را از خانه خود به جامعه انتقال دهیم. امروز دور هم جمع شد هایم تا رشد و بالندگی رشته را به جامعه نشان
دهیم. در این راستا نقدهای ما باید در راستای شکوفایی و تصحیح امور قرار گیرد..... متن کامل را در فایل پیوست بخوانید.

دریافت پیوست