انجمن رویدادها کارگاه
بهره برداری آزمایشی از سامانه جامع الکترونیکی (سجا) سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

سامانه جامع الکترونیکی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (سجا) به نشانی :  https://new.pcoiran.ir   بصورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.
سامانه جامع الکترونیکی به منظور افزایش سرعت و سهولت در پردازش کلیه امور ، هوشمندسازی فرآیندها و روندها طراحی شده است
در این سامانه علاوه بر تمام الکترونیک شدن فرآیندها ، هر معاونت ، هریک از کمیسیون های تخصصی و هریک از شوراهای استانی وب سایت جداگانه به دو زبان فارسی و انگلیسی دارند که امور مربوطه را زیر نظر و با تأیید سازمان مرکزی بطور مستقل انجام خواهند داد . 
بدیهی است امکانات و قابلیت های سامانه هوشمند به تدریج و پس از جایگزینی و فعالیت رسمی تکمیل شده و توسعه خواهد یافت.
 سامانه جامع الکترونیک در روز 22 بهمن ماه جایگزین سایت فعلی سازمان خواهد شد .